Sede electrónica Concello de Cerceda

15:05:51 Xoves 25 de xullo 2024
Estás en:

Detalle trámite

Comunicación previa de primeira ocupación de edificacións

A comunicación previa de primeira ocupación acredita que as novas edificacións, unifamiliares ou colectivas, cumpren os requisitos: a) o edificio ou, no seu caso, a urbanización da contorna, realizáronse conforme o proxecto técnico e a licenza concedida; b) reúne as condicións esixidas de seguridade, salubridade e ornamento público; c) quen construe repuxo os elementos e equipamentos urbanísticos que resultaron danados.

Cando se presente CP de Primeira Ocupación parcial por edificios ou portais completos, deberanse de dar as seguintes condicións:
a) Que o estado de execución das obras autorizadas permita a súa utilización e ocupación con independencia da parte do edificio ou a construción inacabada.
b) Que a parte para cuxa ocupación ou utilización solicítese comunicación previa fose executada integramente de conformidade co proxecto autorizado e, se procede, coas súas modificacións e coas condicións da licenza urbanística outorgada.
c) Que a súa utilización e ocupación e o final das obras non se interfiran mutuamente de forma grave.
d) Outras que establezan as ordenanzas municipais da edificación, se procede.

Preferentemente de forma telemática a través do botón "Iniciar trámite". Se a persoa interesada non utiliza a vía telemática, poderá descargar o impreso ou impresos dende esta páxina ou acudir ao rexistro do Concello, onde lle facilitarán o dito impreso/s normalizado/s para presentar.

NOTA:  A documentación técnica tramitada a través da plataforma de traballos profesionais do COAG ou outros colexios profesionais non terá que ser achegada; só se terá que indicar na instancia o código correspondente.

  • Comunicación previa de primeira ocupación de edificacións.
  • No caso de actuar en representación, copia dos documentos de identidade da persoa representante e da persoa interesada coa autorización escrita desa última ou copia de poder para actuar en representación (ver modelo). No caso de presentación online, non é necesario aportar o documento de identidade da persoa que presenta (nin da persoa interesada no caso de utilizar un certificado electrónico de representación).
  • Certificación de final de obra. Certificación de final de obra expedida polos servizos técnicos ou dirección de obra, e visado polo colexio profesional correspondente.
  • Boletín de Instalación ICT. Boletín de instalación de Infraestruturas Comúns de Telecomunicacións. En edificio de máis de 20 vivendas, ou de uso non residencial, achegar certificado de obra expedido por un enxeñeiro ou enxeñeira con responsabilidade técnica, visado polo correspondente colexio profesional. Estes documentos deben estar selados pola Xefatura de Inspección de Telecomunicacións.
  • Certificado acreditativo do illamento acústico da edificación, expedido por entidade homologada (cando sexa de aplicación).
  • Certificado do alta no Rexistro de Eficiencia Enerxética (para os afectados polas determinacións do Código Técnico da Edificación).
  • Xustificante de alta en Catastro.
  • Documentación xustificativa da posta en funcionamento das instalacións executadas no inmoble de conformidade coa súa normativa reguladora e, de ser o caso, certificación emitida polas empresas subministradoras dos servizos públicos da idónea execución das acometidas das redes de subministración.
  • Autorización ou documento de avaliación ambiental, no caso de requerila o uso ao que se destinen as obras.
  • Xustificante de pago de taxas segundo a/as ordenanza/s vixente/s.

Nome: Comunicación previa de primeira ocupación de edificacións.

Unidade tramitadora: Urbanismo.

Inicio do procedemento:
A instancia de parte.

Tipo de interesado:
Persoa física ou xurídica.

Taxas/impostos: Consultar ordenanzas fiscais do apartado de normativa.

Canles de atención:
Telemático (Iniciar trámite).

                                      Presencial.