Sede electrónica Concello de Cerceda

14:16:44 Xoves 25 de xullo 2024
Estás en:

Detalle trámite

Convocatoria de pruebas selectivas derivadas do proceso especial de estabilización de emprego temporal de longa duración (OEP 2022)

Non hai convocatorias abertas actualmente

Neste trámite poderase presentar unha solicitude para participar no proceso de selección de prazas de persoal funcionario e laboral fixo incluída na oferta de emprego público 2022 para a estabilización do emprego temporal de longa duración (Art. 2, disposicións adicionais sexta e oitava da Lei 20/2021, de 28 de decembro), do Concello de Cerceda.

Trátase de prazas de carácter estrutural e que cumpren cos requisitos para a estabilización do emprego temporal de longa duración sinalados no art. 2 e nas disposicións adicionais sexta e oitava da Lei 20/2021, de 28 de decembro, de medidas urxentes para a redución da temporalidade no emprego público.

Poderase facer un seguimento do procedemento (bases da convocatoria, listas de admitidos, resultados, etc.) a través das sucesivas publicacións realizadas no taboleiro de anuncios.

Prazo de solicitude: do 30 de novembro ao 19 de decembro de 2022 (ambos incluídos).

Preferentemente de forma telemática a través do botón “Iniciar trámite”.

  • Anexo: Modelo de solicitude.
  • Copia simple do DNI, pasaporte ou documento de identificación.
  • Copia simple do documento que acredite a titulación requirida como requisito para acceder ao proceso selectivo.
  • De ser el caso, copia simple do certificado que acredite ter obtido o Celga (que corresponda) ou equivalente, co que quedarán exentos do exame de galego.
  • Xustificante de pago do dereito a exame de acordo coa ordenanza fiscal reguladora de expedición de documentos (23-12-2006 BOP Nº 293). (autoliquidación).
  • Relación de méritos alegados que acheguen as persoas aspirantes, pola orde que se estableza na convocatoria, unindo á dita relación os documentos xustificativos dos mesmos.

Nome: Convocatoria de probas selectivas derivadas do proceso especial de estabilización de emprego temporal de longa duración (Art. 2 e disposición adicionais sexta e oitava da Lei 20/2021, de 28 de decembro, de medidas urxentes para a redución da temporalidade no emprego público), incluída na oferta de emprego público 2022

Unidade tramitadora: Secretaría.

Inicio do procedemento: A instancia de parte.

Tipo de interesado: Persoa física.

Órgano de resolución: Alcaldía.

Prazo de execución: 6 meses.

Recurso aplicable: Potestativo de reposición / Contencioso - administrativo.

Taxas/impostos: Consultar la ordenanza fiscal del apartado de normativa.

Canales de atención: Telemático (Iniciar trámite)

                                   Presencial