Sede electrónica Concello de Cerceda

07:50:43 Martes 18 de xuño 2024
Estás en:

Detalle trámite

Solicitude de comprobación previa ao inicio da actividade

  • Solicitude de Comprobación Previa ao comezo da Actividade.
  • Memoria explicativa da actividade que se pretende realizar, coa manifestación expresa do cumprimento de todos os requisitos técnicos e administrativos.
  • Declaración de que se cumpren todos os requisitos para o exercicio da actividade e de que os locais e as instalacións reúnen as condicións de seguridade, salubridade e as demais previstas no planeamento urbanístico.
  • Proxecto e documentación técnica que resulte esixible segundo a natureza da actividade ou instalación.
  • A autorización ou declaración ambiental que proceda.
  • As autorizacións e os informes sectoriais que sexan preceptivos, xunto coa manifestación expresa de que se conta con todos os necesarios para o inicio da obra, instalación ou actividade.

Solicitudes formuladas por unha persoa distinta do interesado (SEN CERTIFICADO ELECTRÓNICO DE REPRESENTACIÓN Ou DE FORMA PRESENCIAL)

É preciso achegar:

  • Copia(anverso e reverso) da documentación acreditativa da identidade da persoa interesada en vigor (DNI, pasaporte, NIE). No caso de que o NIE non inclúa fotografía da persoa interesada, será preciso achegar o documento da identidade ou pasaporte en vigor expedido polas autoridades do país de procedencia.
  • Modelo de representación debidamente asinado, no cal a persoa interesada (outorgante) outorga a súa representación a persoa que presenta (representante).

Nome: Solicitude de Comprobación Previa ao Inicio da Actividade.

Unidade tramitadora: Urbanismo.

Inicio do procedimiento: A instancia de parte.

Tipo de interesado:
Persona física ou xurídica.

Organo de resolución: Alcaldía.

Carácter del silencio administrativo: Silencio positivo.

Prazo de resolución: 3 meses.

Taxas/Impostos: Non aplica.

Canles de atención: Telemático (Iniciar trámite).

                                    Presencial.