Sede electrónica Concello de Cerceda

14:38:41 Xoves 25 de xullo 2024
Estás en:

Detalle trámite

Solicitude de praza na escola infantil municipal

Non hai convocatorias abertas actualmente

Permite presentar electrónicamente a solicitude para unha praza na escola infantil municipal.

Preferentemente de forma telemática a través do botón "Iniciar trámite". Si o interesado non utiliza a vía telemática poderá descargarse o/os impreso/s dende esta páxina ou acudir ao rexistro do Concello, onde lle facilitarán dito/s impreso/s normalizado/s a presentar.

Convocatoria Ordinaria: Prazo de Renovación: do 15 ó 30 de marzo. Solicitude de praza nova:
do 15 ó 30 de abril.

Convocatoria Extraordinaria: Consultar art. 14.2.2 da Ordenanza Reguladora.

Solicitude de Renovación de Praza (do 15 ó 30 de marzo)

Solicitude de Praza de Novo Ingreso (do 15 ó 30 de abril)

 • Anexo II: solicitude de praza de novo ingreso na E.I.M.
 • Anexo III: Autorización para que o Concello recade os datos tributarios relativos ao nivel de renda (IRPF) ano 2022
 • DNI dos pais/nais/titores/as.
 • Libro de familia.
 • Xustificantes de ocupación ou desemprego no ano 2023
  • Empregados/as: última nómina ou certificado de empresa
  • Desempregados/as: certificado de desemprego
 • IBAN bancario (para a domiciliación).
 • Tarxeta sanitaria do/a alumno/a.
 • Outros casos:
  - Certificado de minusvalidez ou grao de dependencia.
  - Certificado médico no caso de enfermedades crónicas ou outras afeccións.
  - Documentación que acredite as situacións de separacións, abandono do fogar, violencia de xénero etc.
  - Libro de familia numerosa.
  - Certificado da empresa dos pais/nais, titores non residentes no termo municipal

No caso de que a solicitude non reúna os requisitos esixidos, o Concello requirirá ao interesado para que nun prazo de 10 días emende a falta ou xunte os documentos necesarios, con indicación de que, se así non se fixese, se terá por desestimada a súa petición arquivándose sen máis trámite.

Nome: Solicitude de praza na escola infantil municipal.

Inicio do procedemento: A instancia de parte.

Tipo de interesado: Persona física ou xurídica.

Canles de atención: Telemático (Iniciar trámite)

                                 Presencial.