Sede electrónica Concello de Cerceda

06:35:45 Martes 18 de xuño 2024
Estás en:

Detalle trámite

Solicitude de inscrición en actividades culturais e deportivas

O obxecto do presente procedemento administrativo é facilitar a xestión de solicitudes de inscrición en actividades culturais e deportivas xestionadas polo Concello.

Preferentemente de forma telemática a través do botón "Iniciar trámite". Se a persoa interesada non utiliza a vía telemática poderá descargar o/os impreso/s desde esta páxina ou acudir ao rexistro do Concello, onde lle facilitarán devandito/s impreso/s normalizado/s a presentar.

  • [OBRIGATORIO] Solicitude de inscrición en actividades culturais e deportivas.
  • [OBRIGATORIO] Certificado IBAN ou xustificante da conta bancaria na que se domiciliará o recibo mensual (da cal é titular a persoa solicitante).
  • Título de familia numerosa, para aquelas persoas que acrediten a condición de
    familia numerosa.

Conforme o artigo 28 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, a persoa solicitante ten dereito a non aportar documentos que xa se atopen en poder da Administración. A estes efectos, a persoa solicitante deberá indicar en que momento y ante que órgano administrativo presentou o citado documento.

Solicitudes formuladas por unha persoa distinta do interesado (SEN CERTIFICADO ELECTRÓNICO DE REPRESENTACIÓN Ou DE FORMA PRESENCIAL)

É preciso achegar:

  • Copia(anverso e reverso) da documentación acreditativa da identidade de o interesado en vigor (DNI, pasaporte, NIE). No caso de que o NIE non inclúa fotografía do interesado, será preciso achegar o documento da identidade ou pasaporte en vigor expedido polas autoridades do país de procedencia.
  • Modelo de representación debidamente asinado, no cal o interesado (outorgante) outorga a súa representación ao solicitante (representante)

Nome: Solicitude de inscrición en actividades culturais e deportivas.

Unidade tramitadora: Deportes.

Inicio do procedemento:
Inicio por instancia de parte.

Tipo de interesado:
Persoa física ou xurídica.

Carácter silencio administrativo:
Silencio positivo.

Prazo de execución:
3 meses

Recurso aplicable:
Potestativo de reposición / Contencioso - administrativo.

Taxas/impostos:
Ver ordenanza fiscal reguladora da taxa por actividades deportivas e culturais.

Canles de atención:
Telemático (Iniciar trámite).

                                 Presencial.